CEU系列磁隔数字隔离器

产品简介

线易科技的CEU系列磁隔数字隔离器,采用芯片级微型变压器以及专有的AdaptivePulse调制解调技术进行信号传输,兼顾边沿调制的时序精度和开关键(OOK)调制的鲁棒性。CEU系列提供1-4通道的丰富组合,宽体及窄体SOP的灵活封装形式;产品采用芯片级集成的高品质绝缘层作为隔离介质,提供高达5.0kVrms的耐压能力。

型号总通道数反向通道数默认电平数据率(Mbps)耐压等级(kV)封装
CEU8710N11011002.5SOP-8L(150mil)
CEU8710N01001002.5SOP-8L(150mil)
CEU8720N12011002.5SOP-8L(150mil)
CEU8720N02001002.5SOP-8L(150mil)
CEU8721N1HOT2111002.5SOP-8L(150mil)
CEU8721N02101002.5SOP-8L(150mil)
CEU8722N12111002.5SOP-8L(150mil)
CEU8722N02101002.5SOP-8L(150mil)
CEU8730N13011002.5SOP-8L(150mil)
CEU8730N03001002.5SOP-8L(150mil)
CEU8731N13111002.5SOP-8L(150mil)
CEU8731N03101002.5SOP-8L(150mil)
CEU8740N14011002.5SOP-8L(150mil)
CEU8740N04001002.5SOP-8L(150mil)
CEU8741N14111002.5SOP-8L(150mil)
CEU8741N04101002.5SOP-8L(150mil)
CEU8742N14211002.5SOP-8L(150mil)
CEU8742N04201002.5SOP-8L(150mil)
CEU8720U12011005.0SOP-16L(300mil)
CEU8720U02001005.0SOP-16L(300mil)
CEU8721U12111005.0SOP-16L(300mil)
CEU8721U02101005.0SOP-16L(300mil)
CEU8722U12111005.0SOP-16L(300mil)
CEU8722U02101005.0SOP-16L(300mil)
CEU8730U13011005.0SOP-16L(300mil)
CEU8730U03001005.0SOP-16L(300mil)
CEU8731U13111005.0SOP-16L(300mil)
CEU8731U03101005.0SOP-16L(300mil)
CEU8740U14011005.0SOP-16L(300mil)
CEU8740U04001005.0SOP-16L(300mil)
CEU8741U14111005.0SOP-16L(300mil)
CEU8741U04101005.0SOP-16L(300mil)
CEU8742U14111005.0SOP-16L(300mil)
CEU8742U04201005.0SOP-16L(300mil)