CEU系列磁隔数字隔离器

产品简介

线易微电子的CEU系列磁隔数字隔离器(磁耦),采用芯片级微型变压器以及专有的AdaptivePulse®调制解调技术进行信号传输,兼顾边沿调制的时序精度和开关键(OOK)调制的鲁棒性。CEU系列提供1-6通道的丰富组合,宽体及窄体SOP的灵活封装形式;产品采用芯片级集成的高品质绝缘层作为隔离介质,提供高达5.7kVrms的耐压能力。

型号总通道数反向通道数默认电平数据率(Mbps)耐压等级(kV)封装
CEU8710N11011003.0SOP-8L(150mil)
CEU8410N1101503.0SOP-8L(150mil)
CEU8710N01001003.0SOP-8L(150mil)
CEU8410N0100503.0SOP-8L(150mil)
CEU8720N12011003.0SOP-8L(150mil)
CEU8420N1201503.0SOP-8L(150mil)
CEU8720N02001003.0SOP-8L(150mil)
CEU8420N0200503.0SOP-8L(150mil)
CEU8721N12111003.0SOP-8L(150mil)
CEU8421N1211503.0SOP-8L(150mil)
CEU8721N02101003.0SOP-8L(150mil)
CEU8421N0210503.0SOP-8L(150mil)
CEU8722N12111003.0SOP-8L(150mil)
CEU8422N1211503.0SOP-8L(150mil)
CEU8722N02101003.0SOP-8L(150mil)
CEU8422N0210503.0SOP-8L(150mil)
CEU8730N1N3011003.0SOP-16L(150mil)
CEU8730N0N3001003.0SOP-16L(150mil)
CEU8430N1W301503.0SOP-16L(300mil)
CEU8430N0W300503.0SOP-16L(300mil)
CEU8730N1W3011003.0SOP-16L(300mil)
CEU8730N0W3001003.0SOP-16L(300mil)
CEU8731N1N3111003.0SOP-16L(150mil)
CEU8731N0N3101003.0SOP-16L(150mil)
CEU8431N1W311503.0SOP-16L(300mil)
CEU8431N0W310503.0SOP-16L(300mil)
CEU8731N1W3111003.0SOP-16L(300mil)
CEU8731N0W3101003.0SOP-16L(300mil)
CEU8740N1S4011003.0SSOP-16L(150mil)
CEU8740N0S4001003.0SSOP-16L(150mil)
CEU8740N1N4011003.0SOP-16L(150mil)
CEU8740N0N4001003.0SOP-16L(150mil)
CEU8440N1W401503.0SOP-16L(300mil)
CEU8440N0W400503.0SOP-16L(300mil)
CEU8740N1W4011003.0SOP-16L(300mil)
CEU8740N0W4001003.0SOP-16L(300mil)
CEU8741N1S4111003.0SSOP-16L(150mil)
CEU8741N0S4101003.0SSOP-16L(150mil)
CEU8741N1N4111003.0SOP-16L(150mil)
CEU8741N0N4101003.0SOP-16L(150mil)
CEU8441N1W411503.0SOP-16L(300mil)
CEU8441N0W410503.0SOP-16L(300mil)
CEU8741N1W4111003.0SOP-16L(300mil)
CEU8741N0W4101003.0SOP-16L(300mil)
CEU8742N1S4211003.0SSOP-16L(150mil)
CEU8742N0S4201003.0SSOP-16L(150mil)
CEU8742N1N4211003.0SOP-16L(150mil)
CEU8742N0N4201003.0SOP-16L(150mil)
CEU8442N1W421503.0SOP-16L(300mil)
CEU8442N0W420503.0SOP-16L(300mil)
CEU8742N1W4211003.0SOP-16L(300mil)
CEU8742N0W4201003.0SOP-16L(300mil)
CEU8720U12011005.0SOP-16L(300mil)
CEU8720U02001005.0SOP-16L(300mil)
CEU8721U12111005.0SOP-16L(300mil)
CEU8721U02101005.0SOP-16L(300mil)
CEU8722U12111005.0SOP-16L(300mil)
CEU8722U02101005.0SOP-16L(300mil)
CEU8730U13011005.0SOP-16L(300mil)
CEU8730U03001005.0SOP-16L(300mil)
CEU8731U13111005.0SOP-16L(300mil)
CEU8731U03101005.0SOP-16L(300mil)
CEU8740U14011005.0SOP-16L(300mil)
CEU8740U04001005.0SOP-16L(300mil)
CEU8741U14111005.0SOP-16L(300mil)
CEU8741U04101005.0SOP-16L(300mil)
CEU8742U14111005.0SOP-16L(300mil)
CEU8742U04201005.0SOP-16L(300mil)